Vedtekter

Vedtekter for GREP Grenland AS

 

§ 1 Selskapets firma

Selskapets navn er GREP Grenland AS

 

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Porsgrunn kommune.

 

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å være en bro til arbeidslivet og bidra til økt sysselsetting gjennom avklaring, arbeidstrening, kvalifisering, formidling eller andre tiltak/ aktiviteter. Produksjon, tjenesteleveranser, handel, barnehagedrift eller annen næringsvirksomhet er virkemidler i denne prosessen.

 

I sin virksomhet skal selskapet bevare sin identitet, lokale forankring og nærhet til brukerne.

 

§ 4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr 1 546 600, fordelt på 30932 aksjer pålydende kr 50. Selskapet skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

 

§ 5 Selskapets ledelse

Styret skal bestå av seks representanter og seks vararepresentanter etter generalforsamlingens nærmere beslutninger, samt fire representanter med vararepresentanter valgt av og blant de ansatte.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Selskapets firma tegnes av styrets leder i fellesskap med et av styremedlemmene. Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha en daglig leder.

 

§ 6 Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling skal normalt skje med minst 4 ukers varsel. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

  1. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og resultatdisponering
  2. Godkjenning av honorarer til styret og revisor
  3. Valg av styre
  4. Valg av revisor
  5. Andre saker som etter lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen

 

§ 7 Disponering av overskudd

Selskapets overskudd skal forbli i selskapet til formål som styrker selskapets fremtidige drift og virksomhet. Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene.

 

§ 8 Aksjonærkrets

Aksjonær kan kun være norske kommuner eller aksjeselskap hvor norske kommuner eier alle aksjene.

 

 

§ 9 Forkjøpsrett

Ved salg av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett i overensstemmelse med aksjelovens regler.

 

Aksjonærene kan kreve at utløsningsvederlaget ved salg av aksjer settes til de solgte aksjenes andel av innskutt egenkapital i henhold til den sist fastsatte balansen for selskapet.

 

 

§ 10 Avvikling og oppløsning

Dersom det blir fattet vedtak om å avvikle og oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Avviklingsstyret avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld.

 

Av gjenværende netto formue kan et beløp tilsvarende innskutt selskapskapital utbetales til aksjonærene i forhold til deres eierandel. Det resterende skal nyttes til tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonene.

 

 

§ 11 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

 

 

23.02.2015