Rekruttering og samarbeid

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP har et tett og bredt samarbeid med næringslivet i Grenland, et samarbeid som omfatter mange hundre arbeidsgivere innenfor ulike bransjer.

 

Som arbeidsgiver vil det å ta inn en arbeidssøker formaliseres via en hospiteringsavtale som signeres av alle parter. Arbeidssøkeren følger bedriftens arbeidstider og andre regler. Arbeidspraksisen er kostnadsfri for bedriften, bortsett fra en yrkesskadeforsikring som bedriften er pålagt å tegne for periodens varighet.

Ellers samarbeider GREP med instanser som fastleger, fagopplæringskontor, ulike skoler, psykologer, og ellers andre relevante instanser for å kunne legge forholdene best mulig til rette for arbeidssøkerne, og sikre mest mulig forutsigbarhet for de som er involvert i samarbeidet.

Målet for GREPs arbeidssøkere er arbeid. Ved å tilby arbeidstrening/hospitering har bedriftene anledning til å få en god avklaring i forhold til hvorvidt arbeidssøkeren har den rette kompetansen og er egnet for en tiltenkt stilling.